การสมรสตามเพศสภาพสำหรับประเทศไทย เริ่มมีแนวทางชัดเจนขึ้น

การสมรสตามเพศสภาพสำหรับประเทศไทย เริ่มมีแนวทางชัดเจนขึ้น

             แต่เดิมกฎหมายเกี่ยวกับระบบครอบครัวของไทยไม่มีกาเปิดโอกาสให้คนที่รักเพศเดียวกันสามารถทำการสมรสได้ มากที่เกิดเมื่อเกิดปัญหาระหว่างเพศเดียวกันที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา ศาลจันำเอาหลักกฎหมายในเรื่องของหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมาปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเพื่อบรรเทาความเสียหายของคู่กรณี

การสมรสตามเพศสภาพสำหรับประเทศไทย เริ่มมีแนวทางชัดเจนขึ้น

ปัจจุบันเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันในความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ รวมถึงเรื่องของเพศสภาพที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องสอดคล้องกับเพศกำเนิดก็ได้รับการรับรองและยอมรับด้วยเช่น ซึ่งในส่วนนี้เองกรรมาธิการด้านกฎหมายในรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการผลักดันและเร่งผ่านกฎหมายในบุคคลที่มีเพศสภาพต่างจากเพศกำหนดสามารถทำการจดทะเบียนสมรสอยู่กินฉันสามีภริยากันได้ สามารถรับบุตรได้ สามารถมีบุตรได้ สามารถมีส่วนในทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆ เฉกเช่นคู่สมทั่วไปได้โดย

โดยในปัจจุบันหลักกฎหมายในเรื่องนี้ได้ออกมาเป็นร่างกฎหมายที่สมบูรณ์แล้ว ใช้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ซึ่งจะเป็นการแก้ไขหลักกฎหมายในบรรพที่ 1 และบรรพที่ 5 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปและครอบครัวไปพร้อมกันในคราวเดียว

และในขณะที่รอการนำเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรณ์และวุฒิสภา ทางกรรมธิการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทุกๆ คนสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อร่วมในการออกกฎหมายฉบับนี้ได้ด้วยซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 นั่นเอง

 

# Twitter ลั่น ข้อความในกล่อง DM รั่วไหล เกิดมาจาก Bug

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *